Eiers ansvar for brannsikring av næringsbygg

Juridisk er det alltid eier (styreleder) av et næringsbygg som er ansvarlig for brannsikkerheten. Leietaker eller den som bruker bygg og lokaler kan pålegges å betale for eller sørge for utbedringer, men eieren har alltid ansvaret for at dette faktisk skjer.

Les mer om hvem som har ansvaret der du bor.

Det betyr at du som eier må være sikker på at følgende er i orden:

  • Årlig kontroll av brannalarmanlegg iht. NS3960
  • Årlig kontroll av brannslanger og manuelt slokkeutstyr iht. NS3910
  • Årlig kontroll av nødlys iht. NS1838
  • Årlig kontroll av røykluker iht. FOB:2016

I tillegg må en påse og dokumentere rutiner, instrukser og gjennomføring av:

  • Frie og trygge rømningsveier 
  • Informere leietakere/ansatte
  • Oppfølging ved vedlikehold og ombygging

Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.        

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann. Forskrift om brannforebygging 2016.

Link: Forskrift om brannforebygging 2016 
Link: “Veiledning til forskrift om brannforebygging”
Link: Arbeidsplassforskriften

Trykk her for å opprette kontakt for bistand fra Branntek

Krav til kontroll av alle branntekniske installasjoner

Det er alltid eiers ansvar at spesielt brannvarslingsanlegget næringsbygget fungerer som det skal. I tillegg må eier sørge for at det regelmessig gjennomføres egenkontroll og sertifisert årlig kontroll av alle de branntekniske installasjonene i bygget:

• Nødlys 
• Røykluker
• Brannalarmanlegg
• Slokkeutstyr
• Sprinkelsystemer
• Branngardiner

Les mer her: Velg rett sertifisert leverandør

Det anbefales at alle slike kontrollerer er den del av fellesutgiftene på bygget, fremfor at det kan oppstå misforståelser eller forsømmelser av kontrollen ved at ny leieforhold oppstår og andre avsluttes. 

Krav til frie og trygge rømningsveier

Ved mangel av gode instrukser og rutinger, så finner en ofte esker, traller eller annet materiell samler seg opp i ganger eller ved heiser i næringsbygg.

Det er eierens ansvar å sikre at alle rømningsveier er frie og klare til enhver tid. Rømningsveiene er livsnødvendige ved brann eller andre nødsituasjoner, og det er derfor avgjørende at de er tilgjengelige og brukbare når behovet oppstår. Dette inkluderer å implementere klare retningslinjer for leietakere og deres representanter for å sikre kontinuerlig overholdelse.

Eier har også ansvaret for at det ryddes opp på en eller annen måte, også hvis leietakere eller eiers representant selv ikke holder rømningsveier frie. Det anbefales i etablere og avtalefeste konsekvenser ved forsømmelse av ryddige rømningsveier.

Informere leietakere/ansatte

Et annet ansvar som påligger eier er å gjøre nødvendig informasjon tilgjengelig for leietakere og/eller ansatte. Både hva slags ansvarsfordeling og hvilke plikter som gjelder, men også hva man skal gjøre hvis uhellet er ute og brannalarmen har gått i bygget. Det bør og avtalefestes varslingsplikt for leietakere når forhold endrer seg eller oppstår. På den måten vil en sammen kunne innfri sine plikter iht forskrift om brannforebygging. Forsvarlig bruk av eiendommen er et delt ansvar mellom eier og leietaker. 

Oppfølging ved vedlikehold og ombygging

I mange næringsbygg har man regelmessig vedlikeholdsarbeid eller andre byggeprosjekter i sine bygg. 

I slike tilfeller er det eiers ansvar at slikt arbeid gjøres i henhold til regelverket, og at pålagt brannteknisk standard er ivaretatt. De som står for vedlikeholdet eller arbeidet har også ansvar i denne forbindelse, men det overordnede ansvaret for at dette følges opp og er i orden er altså eiers.

Trenger dere hjelp til komme i gang med riktig ansvarsfordeling mellom leietaker og eier? Ta kontakt her.