FAQ: Spørsmål og svar om brannalarmanlegg

Hva skjer når brannalarmen utløses?

Mange næringsbygg og offentlige bygg har direktevarsling til brannvesenet. Noen har det som følge av et krav til bygget, mens andre har mottatt pålegg om dette. Det er også noen som velger å overføre anlegget mot brannvesenet for å oppnå rabatt på forsikringsavtaler. De byggene som krav er bygg i risikoklasse 5 og 6, derav leirskoler, pleieinstitusjoner, hoteller etc.

Med et automatisk brannalarmanlegg og direkteoverføring til brannvesenet sikrer man tidlig utrykning og slokkeinnsats. Dette kan redde liv og store materielle verdier.

Dersom du oppdager et branntilløp i din bolig eller et bygg du oppbevarer deg i skal du gjøre det du kan for å varsle andre i bygget, men samtidig tenke sikkerhet og evakuere trygt. Dersom du er usikker på om brannvesen er varslet skal du selv varsle brannvesenet umiddelbart.

Er det krav til kontroll av alle brannalarmanlegg?

Alle brannalarmanlegg skal ha en årlig kontroll. Her er det krav til at denne skal utføres av et godkjent firma. En slik kontroll gjennomføres etter “Norsk Standard for brannalarmanlegg”, NS 3960. Kontroll av anlegget innebærer blant annet funksjonsprøving av sentralutstyr, detektorer og styringsfunksjoner.

NS 3960 spesifiserer krav og gir anbefalinger for prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg.

Les også: Dette betyr kravene og sertifiseringene for brannalarmanlegg og personell

Les også : Velg rett sertifisert leverandør

Hvem godkjenner brannalarmanlegget?

Eier av bygget plikter å ha en avtalefestet årlig kontroll av brannalarmanlegget. Det stilles krav til at denne skal utføres av et godkjent foretak. Branntek AS har sertifisert personell iht. FG-750, og har selskapsertifiseringen FG-760.

Hvor ofte må brannalarmanlegg kontrolleres?

Brannalarmanlegg skal kontrolleres minimum 1 gang hvert år av sertifisert personell. 

Les også: Alt du trenger å vite om kontroll av brannslukkere og annet slokkeutstyr

Må man søke om brannalarmanlegg?

Installasjon av et nytt brannalarmanlegg, eller endringer av eksisterende anlegg, er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Dette betyr at det må søkes kommunen om tillatelse før installasjonen kan begynne. Dette gjelder også i de tilfeller der bygningseier ønsker brannalarmanlegg der det ikke er påkrevd i henhold til dagens forskrifter. Når anlegget er ferdig installert og overlevert til byggherre skal det søkes om ferdigattest. Ferdigattesten utstedes av plan- og bygningsmyndigheter.

Branntek AS er en sentralgodkjent bedrift i tiltaksklasse 2 for prosjektering (PRO) av brannalarmanlegg og ledesystemer. Vi er også godkjent som ansvarlig utførende (UTF) opp til tiltaksklasse 3. Disse godkjenningene er pålagt i henhold til plan- og bygningsloven ved installasjon av brannalarmanlegg og nødlys. Manglende godkjenninger kan føre til at installasjonene anses som ulovlig oppført, og det kan kreves tredjepartskontroll med påfølgende merkostnader for byggherren. I de verste tilfellene kan installasjonene måtte gjennomføres på nytt av et godkjent selskap og personell.

Hva er de forskjellige brannklassene?

Det finnes 4 brannklasser for bygninger, rangert etter hvilken konsekvens en brann kan innebære for skade på liv og helse, samt samfunns- og miljømessige interesser.

  • Brannklasse 1 – liten konsekvens ved brann
  • Brannklasse 2 – middels konsekvens ved brann
  • Brannklasse 3 – stor konsekvens ved brann
  • Brannklasse 4 – særlig stor konsekvens ved brann

Hva er risikoklasser?

Risikoklassifisering av bygg er en del av de bygningstekniske forskrifter som utstedes av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). For å avgjøre hvilke krav som stilles til brannsikkerhet, klassifiseres alle bygg i 6 risikoklasser ut i fra byggets funksjon.

  • Klasse 1 – Garasjeanlegg, driftsbygninger, skur, naust etc.
  • Klasse 2 – Næringsbygg
  • Klasse 3 – Barnehager og skoler
  • Klasse 4 – Boliger, hytter, internat, asylmottak, barnehjem etc.
  • Klasse 5 – Forsamlingslokaler og offentlige bygg for flere enn 150 personer
  • Klasse 6 – Fengsler, sykehus, hoteller og andre overnattingssteder

Klassifiseringen avgjør hvilke krav som settes til rømningsveier, slokkeutstyr, ventilering og brannvarsling.